Договір поставки | Блог юриста Валерія Корнійка

  Блог юриста Валерія Корнійка

ДОГОВІР ПОСТАВКИ

м. _________

                                     «__» __________ 20__ р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «___________________» (надалі іменується «Постачальник») в особі директора _______________________________, що діє на підставі Статуту, з одної сторони, та

Товариство з обмеженою відповідальністю «____________________» (надалі іменується «Покупець»), в особі директора _______________________________, що діє на підставі Статуту, з другої сторони, (в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона») уклали цей Договір поставки (надалі іменується «Договір») про наступне.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. В порядку та на умовах, визначених Договором, Постачальник зобов'язується продати (поставити та передати у власність) Покупцеві, а Покупець зобов'язується купити (прийняти та оплатити) товарно-матеріальні цінності (далі «Товари»), кількість та асортимент яких визначаються у окремих замовленнях Покупця.

2. ЦІНА ТОВАРІВ

2.1. Ціни та асортимент товарів, що поставляються за Договором, зазначаються у рахунках-фактурах виставлених Постачальником Покупцю.

2.2. До ціни товарів включена вартість тари та упакування.

3. СТРОКИ І УМОВИ ПОСТАВКИ

3.1. Постачальник зобов'язується поставити Покупцеві товари, що поставляються за Договором, у строки, узгоджені Сторонами у замовленні Покупця.

3.2. Умови поставки – самовивіз зі складу Постачальника. Моментом здійснення поставки є момент підписання представниками сторін товарно-транспортної накладної.

4. ЯКІСТЬ ТОВАРІВ

4.1. Якість товарів, що поставляються за Договором, має в усьому відповідати технічним умовам і має бути підтверджена сертифікатом про якість заводу-виготовлювача.

4.2. Покупець не має права без погодження з Постачальником використовувати товар, за який ним заявлена претензія щодо якості.

5. УМОВИ ПЛАТЕЖУ

5.1. Покупець повністю оплачує Постачальнику вартість поставлених товарів протягом ___ (_________) робочих днів з моменту поставки.

5.2. Оплата здійснюється в безготівковому порядку на поточний рахунок Постачальника.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

6.1. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з Договору (надалі іменується «порушення Договору»), Сторона несе відповідальність, визначену Договором та (або) чинним в Україні законодавством.

6.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом Договору.

6.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

6.1.3. За несвоєчасну поставку Постачальник сплачує на користь Покупця пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від вартості невчасно поставлених товарів за кожен день просрочки.

6.2. За несвоєчасну сплату Покупцем поставлених товарів, він сплачує на користь Постачальника пеню у розмірі облікової ставки НБУ від суми поставлених товарів за кожен день просрочки.

6.3. Сплата Стороною визначених Договором та (або) чинним в Україні законодавством штрафних санкцій (неустойки, штрафу, пені) не звільняє її від обов'язку відшкодувати за вимогою іншої Сторони збитки, завдані порушенням Договору (реальні збитки та/або упущену вигоду) у повному обсязі, а відшкодування збитків не звільняє її від обов'язку сплатити за вимогою іншої Сторони штрафні санкції у повному обсязі.

6.4. Сплата Стороною та (або) відшкодування збитків, завданих порушенням Договору, не звільняє її від обов'язку виконати Договір в натурі.

7. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

7.1. Сторона звільняється від визначеної Договором та (або) чинним в Україні законодавством відповідальності за повне чи часткове порушення Договору, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин, визначених у Договорі, за умови, що їх настання було засвідчено у визначеному Договором порядку.

7.1.1. Під форс-мажорними обставинами у Договорі розуміються випадок, непереборна сила, а також усі інші обставини, які визначені у п.п. 7.1.2, 7.1.3. Договору як підстава для звільнення від відповідальності за порушення Договору.

7.1.2. Під непереборною силою у Договорі розуміються будь-які надзвичайні події зовнішнього щодо Сторін характеру, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для заходів передбачити та відвернути (уникнути), включаючи (але не обмежуючись) стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин й обладнання, масові епідемії, епізоотії тощо), обставини суспільного життя (війна, воєнні дії, блокади, громадські хвилювання, прояви тероризму, масові страйки та локаути, бойкоти тощо), а також видання заборонних або обмежуючих нормативних актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші законні або незаконні заборонні чи обмежуючі заходи названих органів, які унеможливлюють виконання Сторонами Договору або тимчасово перешкоджають такому виконанню.

7.1.3. Під випадком у Договорі розуміються будь-які обставини, які не вважаються непереборною силою за Договором і які безпосередньо не обумовлені діями Сторін та не пов'язані із ними причинним зв'язком, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для заходів передбачити та не можна відвернути (уникнути).

7.1.4. Не вважаються випадком недодержання своїх обов'язків контрагентом тієї Сторони, що порушила Договір, відсутність на ринку товарів, потрібних для виконання Договору, відсутність у Сторони, що порушила Договір, необхідних коштів.

7.2. Настання непереборної сили має бути засвідчене Торгово-Промисловою палатою України.

7.3. Сторона, що має намір послатися на форс-мажорні обставини, зобов'язана невідкладно із урахуванням можливостей технічних засобів миттєвого зв'язку та характеру існуючих перешкод повідомити іншу Сторону про наявність форс-мажорних обставин та їх вплив на виконання Договору.

7.4. Якщо форс-мажорні обставини та (або) їх наслідки тимчасово перешкоджають виконанню Договору, то виконання Договору зупиняється на строк, протягом якого виконання Договору є неможливим.

7.5. Якщо у зв'язку із форс-мажорними обставинами та (або) їх наслідками виконання Договору є тимчасово неможливим і така неможливість триває протягом 90 календарних днів і не виявляє ознак припинення, Договір може бути розірваний в односторонньому порядку будь-якою Стороною за умови попереднього направлення письмової заяви про це іншій Стороні.

8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. Усі спори, що виникають з Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

8.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

9. ДІЯ ДОГОВОРУ

9.1. Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення його печатками Сторін.

9.2. Строк Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 9.1 Договору та закінчується «__» __________ 20__ року, а в частині грошових розрахунків до повного виконання зобов’язань.

9.3. Закінчення строку Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору.

9.4. Зміни у Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до Договору.

9.5. Зміни у Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді або у чинному в Україні законодавстві.

9.6. Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється угодою про розірвання Договору та вважається розірваним з моменту зазначеному в угоді.

10. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Усі правовідносини, що виникають з Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

10.2. Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею у Договорі реквізитів та зобов'язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із несприятливих наслідків.

10.3. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження із іншою Стороною.

10.4. Додаткові угоди та додатки до Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

10.5. Всі виправлення за текстом Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

10.6. Договір складений у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу — по одному для кожної із Сторін.

11. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Ви можете отримати цей зразок на електронну пошту!

Залишити коментар

Google