Договір оренди нежитлових приміщень | Блог юриста Валерія Корнійка

  Блог юриста Валерія Корнійка

ДОГОВІР
ОРЕНДИ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ

м. Київ                                                                                                            «___» ____________ 20__ р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «А» (надалі – «Орендодавець»), в особі директора ___________________, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та
Товариство з обмеженою відповідальністю «Б» (надалі іменується «Орендар»), в особі директора ___________________, що діє на підставі Статуту, з другої сторони, (в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона») уклали цей Договір оренди нежитлових приміщень (надалі іменується «Договір») про таке:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Орендодавець передає, а Орендар приймає у строкове платне користування нежитлове приміщення, розташоване за адресою: м. __________, вул. ____________, на __ (_______) поверсі, загальною площею ________ м. кв. і яке позначене на плані, що додається до Договору (Додаток №1), ____________________ (надалі іменується «орендоване майно») для розміщення офісу Орендаря.
1.2. Вартість Об'єкта‚ що орендується з урахуванням індексації на момент укладення договору складає: ___________ (__________________________________) грн.
1.3. Термін оренди за Договором становить до _________________ 20__ року включно.
1.4. Орендоване майно‚ на момент передання в оренду, знаходиться в придатному для використання за цільовим призначенням стані.

2. ПЕРЕДАННЯ-ПРИЙМАННЯ ОРЕНДОВАНОГО МАЙНА

2.1. Орендодавець протягом 2 (двох) робочих днів від дня набрання чинності Договором передає, а Орендар приймає у користування орендоване майно, що оформлюється Актом передання-прийняття, який підписується Сторонами. З цього моменту передання орендованого майна починається обчислення строку оренди за Договором.
2.2. Орендар протягом 2 (двох) робочих днів після закінчення строку оренди повертає, а Орендодавець приймає орендоване майно, що оформлюється Актом передання-прийняття, який підписується Сторонами. З цього моменту строк оренди припиняється.
2.3. Орендоване майно повинне бути передане Орендодавцеві у тому ж стані, у якому воно було передане в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу.
2.4. У разі проведення з дозволу Орендодавця поліпшення орендованого майна Орендар має право на відшкодування вартості необхідних витрат або на зарахування їх вартості в рахунок орендної плати.
2.5. Зроблені Орендарем без дозволу Орендодавця поліпшення, якщо їх можна відокремити без шкоди для орендованого майна і якщо Орендодавець не погодиться відшкодувати їх вартість, можуть бути вилучені Орендарем.
2.6. Вартість поліпшень, які зроблені Орендарем без дозволу Орендодавця і які не можна відокремити без шкоди для орендованого майна, відшкодуванню не підлягає.

3. ОРЕНДНА ПЛАТА ТА РОЗРАХУНКИ ЗА ДОГОВОРОМ

3.1. Розмір орендної плати за орендоване майно складає ________,__ грн. (_________________ ___________________________________ грн. __ коп.) за один місяць без ПДВ, крім того ПДВ – ______,__ грн. (______________________________ грн. __ коп.). Разом – ________,__ грн. (____________________ ________________________________). Орендна плата включає в себе також вартість надання комунальних послуг (теплопостачання, електропостачання, водопостачання та водовідведення) та інших послуг, які становлять єдину суму – Орендну плату, і не можуть бути виділеними окремо.
3.2. Орендна плата сплачується Орендарем щомісячно в безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів у національній валюті України на поточний рахунок Орендодавця не пізніше 10 (десятого) числа кожного місяця за поточний місяць.
3.3. Розмір орендної плати може переглядатися Сторонами, про що складається відповідна додаткова угода до Договору.
3.4. Орендар має право вносити орендну плату наперед за будь-який термін у розмірі‚ що визначається на момент оплати. У цьому випадку порядок перегляду орендної плати за п.3.3 Договору на термін оплати не застосовується.

4. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Орендар зобов'язується:
 — своєчасно сплачувати орендну плату;
 — користуватися орендованим майном відповідно до Договору і цільового призначення орендованого майна;
 — підтримувати орендоване майно у справному стані, запобігати його знищенню та пошкодженню;
 — здійснювати за власний рахунок поточний ремонт інженерного обладнання, що вийшло з ладу передчасно з вини Орендаря;
 — безперешкодно допускати один раз на місяць представників Орендодавця для перевірки відповідності використання орендованого майна умовам Договору;
4.2. Орендар має право:
 — передавати орендоване майно в суборенду пов’язаним з Орендарем особам;
4.3. Орендодавець зобов'язаний:
 — передати Орендареві у користування орендоване майно;
 — не чинити будь-яких перешкод у здійсненні Орендарем його прав, що виникатимуть з Договору;
 — здійснювати за власний рахунок капітальний та поточний ремонт орендованого майна. Під капітальним ремонтом розуміється комплекс ремонтно-будівельних робіт, пов'язаних з відновленням або поліпшенням експлуатаційних показників приміщення з заміною або відновленням окремих конструкцій та їх елементів, інженерного обладнання без зміни геометричних розмірів об'єкта, функціонального призначення та його техніко-економічних показників. Під поточним ремонтом розуміється ремонт приміщення з метою відновлення справності (працездатності) його конструкцій і інженерних мереж, а також підтримання експлуатаційних показників.
4.4. Орендодавець має право:
 — один раз на місяць перевіряти відповідність використання орендованого майна умовам Договору.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. За невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків за Договором Сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України та положеннями Договору. Всі збитки, завдані однією стороною іншій стороні відшкодовуються винною стороною в повному обсязі та в розмірі фактично нанесених збитків.
5.2. За несплату Орендної плати до 10-го числа поточного місяця, Орендар сплачує Орендодавцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від несплаченої суми за кожен прострочений день. Сума пені виставляється окремим рахунком, який Орендар зобов’язується внести разом із сумою заборгованості.
5.3. За несвоєчасне передання-прийняття орендованого Майна відповідно до пунктів 2.1., 2.2. Договору, Сторона, з вини якої сталася затримка, сплачує іншій стороні штраф у розмірі 10% від місячної орендної плати, визначеної у п.3.1 Договору.
5.4. У разі розірвання Орендарем Договору в односторонньому порядку, орендна плата за місяць, сплачена Орендарем не повертається, навіть якщо Орендар займав приміщення неповний календарний місяць.

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення печатками.
6.2. Строк Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 6.1. Договору та діє до дня повернення орендованого майна Орендодавцю у порядку, передбаченому п.2.2. Договору.
6.3. Закінчення строку Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору.
6.4. Зміни до Договору можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до Договору.
6.5. Зміни у Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді.
6.6. Договір може бути розірваний за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до Договору або Орендарем в односторонньому порядку, повідомивши письмово Орендодавця не пізніше ніж за 20 (двадцять) календарних днів до дати розірвання.
6.7. Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної угоди про розірвання Договору або зі спливом 20 (двадцяти) денного терміну після отримання Орендодавцем письмового повідомлення від Орендаря про розірвання Договору в односторонньому порядку.
6.8. Додаткові угоди та додатки до Договору є його невід'ємними частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони укладені (складені) в тій же самій формі, що й Договір.
6.9. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків.
6.10. Договір складений у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін.

7. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Ви можете отримати цей зразок на електронну пошту!

Залишити коментар

Google